Общи условия за ползване

Използването на услугите, предлагани в рамките на платформата eunicata.com, означава,  че сте прочели и разбрали настоящите общи условия и сте съгласни да спазвате разпоредбите към тях.  По този начин,  Общите условията съставляват съдържанието на Договор за електронни услуги,  сключен между Вас и Еуниката ООД,  със седалищеи адрес на управление:  бул.Патриарх Евтимий 2а,партер,  1142 София,  България, ЕИК 202352600; Данъчен номер BG202352600; адрес за кореспонденция: София 1142, бул. Патриарх Евтимий 2а, мейл: info@eunicata.com, тел: +359988931705

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни - www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите - www.kzp.bg

Комисия за защита на конкуренцията - www.cpc.bg

Член 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термините, използвани в Споразумението с Потребителя, имат следния смисъл:.

Еуниката ООД, наричана Търговец -

дружеството Еуниката ООД, с адрес на управление: бул.Патриарх Евтимий 2а,партер, 1142

София,  България, ЕИК 202352600, Данъчен номер BG202352600

еunicata.com или Еуниката -

създадената от Еуниката ООД платформа за покупко-продажба на стоки и извършване на услуги, под домейна eunicata.com.

Банкова сметка: 

IBAN: BG15FINV91501015742049, SWIFT(BIC): FINVBGSF; Титуляр: Еуниката ООД

АРТИКУЛИ-

стоки,  услуги и права,  които могат да бъдат предмет на Оферта и на покупко-продажба

съгласно Споразумението с Потребителя.

ПОТРЕБИТЕЛ

физическо или юридическо лице,  отговарящo  на условията на Споразумението с Потребителя и на което Еуниката ООД  предоставя услуги съгласно условията на настоящото Споразумение.

КУПУВАЧ

Потребител, който закупува Артикули в eunicata.com

 

АКАУНТ (потрбителски профил)

Акаунт на Потребителя с уникално потребителско име и парола за вход, представляващ

сбор от данни. В акаунта се събират данни и информация за дейността на Потребителя в

eunicata.com

РЕГИСТРАЦИЯ

процедурата по създаване на нов Акаунт

СПОРАЗУМЕНИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯ-

Настоящото Споразумение с Потребителя на Еуниката ООД

Член 2.  СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договорът се сключва между Потребителят и Еуниката ООД за неопределен период от време,  от момента,  в който Потребителят направи поръчка на артикул/и,  предоставени от платформата eunicata.com за първи път.

Член 3.  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Потребителят може да прекрати Договора по всяко време,  като изтрие своя Акаунт, освен, ако вече има направени поръчки, които не са изпълнени.

Член 4. ПРЕДМЕТ / УСЛУГИ НА ПЛАТФОРМАТА EUNICATA.COM

В рамките на платформата eunicata.com Потребителите могат да използват следните

услуги:

4.1. да разглеждат съдържанието

4.2.  да осъществяват покупки на артикули

4.3. да четат публикуваните материали

4.4. всяка неизрично упомената дейност,  с характер на информиране, която не противоречи на закона ине нарушава авторските права на сайта eunicata.comи фирмата, която го притежава

 

Член 5.  УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА EUNICATA.COM

5.1.  Платформата eunicata.com може да бъде използвана от физически и юридически лица, в случаите, които не притиворечат на закона и от лица над 18 годишна възраст, когато се касае за продажба на алкохолни и никотинови продукти, както и от юридически лица и бизнес единици без статут на юридическо лице, които са съгласни с правилата за ползване (по-нататък наричани: "Потребители").

5.2. Използването на всички услуги, описани в предмета на договора може да бъдат извършено с или без регистрация в платформата eunicata.com. Процесът по регистрация е описан по-долу в Общи условия за регистрация в платформата eunicata.com.

5.3. Когато Потребителят използва платформата  eunicata.com, трябва да се въздържа от действия, които нарушават закона или добрите нрави.

Чл.6. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

За да използвате платформата, трябва да имате на разположение инструменти, които Ви

позволяват достъп до Интернет,  в това число:

-        Браузер (програма за четене на страници/информация в интернет като Интернет експлорер, Мозила, Файърфокс, т.н.)

-        Мейл клиент (програма за електронна поща)

-        Регистрация в съответната електронна система за разплащане, която желаете  да използвате и се предлага на сайта

-        Допълнителни инструменти и регистрации на съпътстващи услуги като фейсбук, туитър, гугъл плюс, т.н. социални медии и друг инструментариум, ако желаете да посещавате съответните профили на компанията

Чл. 7. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЛАТФОРМАТА EUNICATA.COM

7.1.  За да се регистрира,  потребителят трябва да попълни наличния в платформата eunicata.com формуляр за регистрация,  като посочи валиден свой имейл адрес и парола.

7.2.  Когато се регистрира в платформата eunicata.com,  потребителят потвърждава,  че

данните, посочени във формуляра за регистрация са верни и не нарушават правата

на трети лица.

Член 8. КУПУВАНЕ НА АРТИКУЛИ В EUNICATA.COM

8.1. Ползвателите използват онлайн платформата на eunicata.com,  за да сключат договор за покупко-продажба на предлаганите стоки и услуги. Договорът се сключва чрез следната процедура:

8.1.1 Чрез извършване или без извършване на регистрация

8.1.2 Предоставяне на необходимите лични данни - адрес, имейл, телефон, име за доставка на стоката. С предоставяне на личните си данни всеки регистрирал се клиент или партньор дава съгласие те да бъдат използвани за целите на изпълнение на договорните отношения между Еуниката и клиента или партньора, а също за всички необходими дейност за доставка и предоставяне на услуги на клиента.

8.1.3 Избор на стока за покупка

8.1.4 Заплащане на стоката по банкова сметка, epay.bg, easypay или съгласие за последващо такова с наложен платеж.

8.1.5 Приемане на стоката и/или услугитеи заплащане, ако вече не е извършено такова.

Член 9. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

9.1. . Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес за доставка.

9.2. При избор на “доставка с наложен платеж” , клиента е длъжен да заплати стоката при получаването й на приносителя.

9.3. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.

9.4. Ако клиентът не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес, фирмата Еуниката ООД се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.

9.5. Транспортните разходи, ако изрично не е упоменато друго, се заплащат от клиента при получаване на доставката, едновременно с цената на стоката.

9.6 Търговецът не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

9.7. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

9.8. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

Член 10. ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА

10.1. Клиент, поръчал стока през  eunicata.com и получил същата по пощата, с куриер, или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката, или част от нея след като вече тя му е доставена, само в един от следните случаи:

- при транспортирането стоката или нейната опаковка, която компреометира качеството на стоката са повредени;

- предварително уговорения срок за доставка е превишен с повече от три дена;

- доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента;

- цената не съответства на договорената;

- рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-горе, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

10.2. След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да я рекламира, или да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи и срокове:

10.2.1. Ако по време на нейната експлоатация са настъпили повреди, предвидени като гарационни;

 

10.2.2. В случаите, предвидени от ЗЗП – чл.55, ал. 1, но само, ако потребителят подпише декларация, че стоката е неизползвана и не е нарушена оригиналната опаковка. Връщането на стоката е за сметка на клиента.

10.3. Рекламации се приемат в 7-дневен срок от получаването на стоката при условие, че бъдат посочени писмено основателни причини за това и се подпише декларация, удостоверяваща, че стоката се намира във вида, в който е получена, без да е била ползвана и е с ненарушена оригинална опаковка.

Член 11.ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.

Член 12. ЦЕНИ

12.1. Цените, посочени на eunicata.com не включват опаковане и транспортиране до потребителя/клиента. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

Член 13. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

13.1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и с или без регистрация да поръчва обявените стоки на eunicata.com.

13.2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

13.3. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

13.4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начинв eunicata.com.

13.5.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите:

•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от eunicata.comуслуги;

•    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

•    да не извършва злоумишлени действия;

•    да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез eunicata.comв нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

13.6.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

13.7 Като използват платформата eunicata.com, Потребителите се задължават да се съобразяват с посочените разпоредби;

13.8. Потребителите/клиентите се задължават да не използват Акаунтите на други потребители,  да не предоставят своя Акаунт за ползване от други лица, както и да пазите в тайна паролата на Акаунта си.

13.9. Еуниката ООД притежава авторските права върху графичните елементи на eunicata.com,  включително и логото Eunicata,  както и върху оформлението и състава на тези елементи и правата върху интелектуалната собственост,  включително правата върху регистрираните търговски марки и превантивни права върху търговски марки,  публикувани в eunicata.com.  На потребителите се забранява да се възползват от графични елементи,  тяхното разположение и състав,  както и от символи, представляващи предмет на правата, които Еуниката ООД притежава,  с изключение на случаите,  ясно посочени тук, или с предварителното съгласие на Еуниката ООД.

Член 14 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

14.1. ТЪРГОВЕЦЪТ  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

14.2. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на eunicata.com. 

14.3. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез eunicata.com.

14.4. ТЪРГОВЕЦЪТ  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

.14.5.ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани. Информацията може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес: info@eunicata.com.ТЪРГОВЕЦЪТ  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

14.6. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет, природни бедствия, война, локаут, стачки и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА. 

Член 15.  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

15.1  Еуниката ООД си запазва правото да прекрати предлагането на услуги по използване на платформата eunicata.com на Потребител, като блокира достъпа му до неговия  Акаунт в платформата, в случай че:

a) действията му нарушават настоящите Общи условия на Споразумението

b) действията му вредят по какъвто и да е друг начин на другите потребители

или нa Еуниката ООД

15.2. Еуниката ООД си запазва правото временно да блокира профила на Потребител или достъпа му до определени услуги,  в случай че открие,  че безопасността на Акаунта му е подложена на риск.  Еуниката ООД може да накара Потребителя да промени паролата си, за да използва платформата eunicata.com. След промяна на паролата,  на Потребителят незабавно ще бъде предоставен достъп до услугите.

15.3. В случай че Еуниката ООД блокира Акаунта на Потребител - Потребителят   трябва да получи предварително съгласие от Еуниката ООД за създаване на нов профил.

Член 16. ОТГОВОРНОСТ НА ЕУНИКАТА ООД

16.1. Еуниката ООД не носи отговорност за действия на потребители на платформата eunicata.com  или в случай, че същите не спазват уговорките от договорите за покупко – продабжа.

16.2. Еуниката ООД също така не носи отговорност за действия, предприети от потребители и трети лица,  които представляват нарушение на настоящите Общи условия.

Член 17. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

17.1. Като използва платформата eunicata.com, Потребителят приема личните му данни

да бъдат обработени отЕуниката ООД за нуждите на правилното функциониране на Договора за електронни услуги.

17.2. Личните данни,  посочени от Потребителя ще бъдат събрани и обработени от

Еуниката ООД съгласно приложимите законови разпоредби. Еуниката предприема всички необходими мерки за защита на личните данни на потребителите/партньорите, предоставени с търговска или юридическа цел. Личните данни придобити по този начин не се предоставят на трети лица и няма да бъдат използвани за цели , различни от пряко договорени и законно изисквани за изпълнение на договорните задължения между Еуниката и съответните субекти от договорните отношения. Еуниката ООД не носи отговорност в случай на пробив на сигурността на хостинг доставчика си, проблем със софтуерната платформа на summercart.comили доставчиците на банкови и платежни услуги, който би довел до кражба на лични данни. Съответните институции и фирми са изцяло незавсими от Еуниката ООД и носят собствена отговорност за политиките и технологиите, които прилагат за опазване на сигурността при предоставяне на услугите си.

17.3.  Потребителят се съгласява да получава системна информация за препятствия,

промени или технически повреди в работата на платформата eunicata.com, както и  друга

информация, включително и рекламна от Еуниката ООД и негови партньори

на електрониния адрес, посочен от Потребителя в регистрационния формуляр.

Член 18. ОПЛАКВАНИЯ

18.1. В случай че тук посочените услуги не бъдат изпълнени от Еуниката ООД или не бъдат изпълнени съгласно посочените разпоредби,  Вие имате право да подадете оплакване в електронна форма (като използвате формуляра за контакт)  или писмено.  Оплакването трябва да съдържа най-малко името Ви и данни за контакт, както и описание на докладваните съмнения.

18.2. Еуниката ООД разглежда дадено оплакване в рамките на 14  дни след получаването му в подходяща форма, при уговорката че Еуниката ООД може да откаже да разгледа оплаквания, подадени 14 дни след откриване на причините за такова оплакване.

18.3. Отговор на оплакване се изпраща само на имейл адреса,  който сте посочили.  В изключителни случаи Еуниката ООД може да изпрати отговор на друг имейл адрес, посочен от Вас, ако вашият имейл е недостъпен и регистрирате новият.

Член 19. ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

19.1  Еуниката ООД може да измени Споразумението с Потребителя и да публикува нова версия на Споразумението за услугите,  предоставяни в eunicata.com.

19.3.  Отказ за приемане на промените ще означава прекратяване на договора с Еуниката ООД.

Настоящата версия на Общите условия е в сила от 25.03.2019 г.