Това е нашата политика за личните данни.

 

Защита на личните данни:

Еуниката предприема всички необходими мерки за защита на личните данни на клиентите/партньорите, предоставени с търговска или юридическа цел. Личните данни придобити по този начин не се предоставят на трети лица и няма да бъдат използвани за цели, различни от пряко договорени и законно изисквани за изпълнение на договорните задължения между Еуниката и съответните субекти от договорните отношения.

По смисъла на Европейския регламент за защита на личните данни Вие /субектът на данни (физическото лице, за което се отнасят данните) има право на:

· Информираност;
· Достъп до собствените си лични данни;
· Коригиране (ако данните са неточни);
· Изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен“);
· Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
· Преносимост на личните данни между отделните администратори;
· Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
За повече подробности моля посетете сайта на Комисия за защита на личните данни
Моля свържете се с нас за въпрос или корекция / изтриване на личните Ви данни на мейл Info@eunicata.com